image_pdfimage_print

Дозвільні документи  у сфері пожежної безпеки

Відповідно до ст. 57. Кодексу цивільного захисту України та Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р., № 440, початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику[1] (перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності) – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі – оцінка протипожежного стану).

Декларація не подається:

1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником;

3) на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

 Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

 В декларації визначається наступна інформація:

 1. Повне найменування суб’єкта господарювання
 2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб’єкта господарювання
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
 4. Номер телефону, телефаксу
 5. Адреса електронної пошти
 6. Місце реєстрації суб’єкта господарювання
 7. Ступінь ризику (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
 8. Об’єкт (об’єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування (зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об’єкта (об’єктів) нерухомості, назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць/відвідувачів, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі), а також:

– наявність та стан утримання території (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі – Правила), утримується територія);

стан утримання будинків, приміщень та споруд (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди)

– стан утримання евакуаційних шляхів і виходів (зазначається, відповідно до яких пунктів  Правил  утримуються евакуаційні шляхи і виходи (коридори, сходові клітки, двері тощо)

стан утримання електрогосподарства  (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується електрогосподарство)

– стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування  (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності,або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)

– стан утримання газового обладнання  (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове обладнання за його наявності, або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця)

– наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту (зазначається, що об’єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного захисту, які перебувають у справному стані та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт приймання  систем або зазначається, що наявність таких систем не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)

– наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання  (зазначається, що об’єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання (пожежні крани та пожежні гідранти), які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність таких системне вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)

– наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння    (зазначається, що об’єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками)  відповідно до вимог Правил, які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність пожежної техніки не вимагається).

 Перелік об’єктів, які підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи передавання тривожних сповіщень та управління евакуюванням людей визначаються  в додатках до ДБН В.2.5.-56:2014 від 01.07.2015 року

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, – тягне за собою накладення штрафу на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб – від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян /від 680,00 грн. до 1700 грн./(ст 175-2 КУпАП).

 

Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян /від 17 000,00. до 34000 грн./ (ч.3 ст. 164 КУпАП).

До повноважень Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, також належить можуть звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей (ст. 67 Кодексу  цивільного захисту України)

 

[1] Відповідно до п. 3 Постанови КМУ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій від 27 грудня 2017 р. № 1043 3 до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) які провадять діяльність на території та/або в приміщеннях, що належать їм на праві власності, володіння, користування:

об’єктів підвищеної небезпеки, а також об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (у сфері оборони; паливно-енергетичному комплексі; транспортній галузі; підприємства, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву; авіаційній та ракетно-космічній, машинобудівній, харчовій промисловості; металургійному, хімічному комплексах; поліграфії), та метрополітенів;

промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорії “А” або “Б”;

промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії “В”, площею 5 тис. кв. метрів та більше;

складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії “В”, площею 10 тис. кв. метрів та більше;

об’єкти, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3);

об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою понад 47 метрів;

об’єктів, які є пам’ятками культурної спадщини національного значення;

об’єктів, для яких показник ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання становить від 5Х10-6 до 1Х10-5 включно;

2) які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою аварійно-рятувальною службою, а також аварійно-рятувальною службою громадської організації.

 

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Одноклассники
 • Google Buzz
 • Live