1

ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

ДОГОВІР

ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І  ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Замовник, якому наалежать виключні майнові права на Твір, з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  )

далі – Автор, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали       цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу

  1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають

замовник – особа, на вимогу якої автор зобов’язаний створити твір (далі- Твір) в установлений строк на підставі договору;

автор – фізична особа,  яка  своєю  творчою  працею  має створити Твір;

            авторський аркуш – одиниця виміру обсягу твору, створеного автором. Авторський аркуш складає 40 тисяч друкованих знаків. При визначенні авторського аркушу всі літери, цифри, розділові знаки, пробіли між словами, проміжки неповних рядків вважаються друкованими знаками. Графічний, фотоілюстрований та комбінований матеріал (малюнки, схеми, таблиці тощо) обчислюється за площею, яку він займає. Площа авторського аркушу – 3000 см². До одного авторського аркуша прирівнюється 700 рядків віршованого тексту;

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Договору

     2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов’язується створити Твір відповідно до вимог Замовника та передати (відчужити) майнові права на Твір Замовнику, а саме:   право на використання Твору; виключне право дозволяти використання Твору; право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.2. Особисті немайнові права на Твір, створений за замовленням, належать Автору. Замовник зобов’язується дотримуватися особистих немайнових прав Автора.

           3. Вимоги до твору

         3.1. Твір повинен відповідати наступним вимогам:

3.1.1. Жанр, призначення, тема Твору ___________________________.

3.1.2. Назва Твору ___________________________________________.

3.1.3  Мова Твору ____________________________________________.

3.1.4. Обсяг Твору ___________________________________________.

3.1.5. Сфера застосування Твору _______________________________.

4. Передача Твору

         4.1. Автор зобов’язується надати Замовнику оригінал (примірник) Твору не пізніше “___” _________20__ року.

4.2. Передача Твору Замовнику оформлюється Актом здавання-приймання, який складається у строк _____________.

4.3. Замовник зобов’язаний розглянути поданий у належному вигляді Твір у 30-денний строк з дня    __________ та письмово сповістити Автора шляхом _____________________ про:

схвалення Твору та необхідність внесення до Твору поправок з точним зазначенням виправлень, що вимагаються, та строку подання доопрацьованого Твору.

4.4. Автор зобов’язується доопрацювати Твір для приведення його у відповідність із вимогами в порядку та на умовах, визначених у повідомленні Замовника.

4.5. Замовник визначає оформлення примірників Твору, що ним видається, за цим Договором _____________________________________(самостійно, за погодженням з Автором).

5. Виплата винагороди

         5.1. Замовник зобов’язується виплатити Авторові винагороду за створення Твору та передання (відчуження) майнових прав на Твір у сумі ____________грн, з них ____________грн у вигляді авансу.

5.2. Винагорода виплачується Авторові Замовником у строк ____________.

        6. Відповідальність Сторін договору

         6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

6.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, вказаного в пунктах 6.1, 6.2 цього Договору, Замовник виплачує Автору пеню в розмірі __________________________за кожен день прострочення.

7. Вирішення спорів

      7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. Форс – мажорні обставини

     8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. Інші умови

     9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.4. Сторони повинні у _________денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.5. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством.

9.6. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.7. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

           Замовник:                                                   Автор:
 

 

 

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М. П.

Завантажити: Д.оговір про створення за замовленням і використанням твору