Спори з органами місцевого самоврядування: КСУ, ВС КАС, ЄСПЛ

   Адвокатським Об’єднанням «ЗАХІДНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА» – партнером Компанії “Вікторія” – проведено успішний захист інтересів клієнта в спорі з органом місцевого самоврядування у справі http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85202408
   В основу обґрунтування позову було покладено наступне.

ПОЗИЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

   Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов`язані з реалізацією певних суб`єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб`єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
    Саме така правова позиція викладена в Рішенні № 7-рп/2009 Конституційного Суду України.
   Ненормативні правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

   Відповідно до статей 1 та 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.
   Одним із суттєвих елементів принципу верховенства права є принцип юридичної визначеності. Цей принцип має різні прояви. Зокрема, він є одним з визначальних принципів «доброго врядування» і «належної адміністрації» (встановлення процедури і її дотримання), частково співпадає з принципом законності (чіткість і передбачуваність закону, вимоги до «якості» закону).
   Так, у пунктах 70-71 рішення по справі «Рисовський проти України» (29979/04) Європейський Суд з прав людини, аналізуючи відповідність мотивування Конвенції, підкреслює особливу важливість принципу «належного урядування», зазначивши, що цей принцип передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб (рішення у справах «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), № 33202/96, пункт 120, «Онер’їлдіз проти Туреччини» (Oneryildiz v. Turkey), № 48939/99, пункт 128, «Megadat.com S.r.l. проти Молдови» (Megadat.com S.r.l. v. Moldova), № 21151/04, пункту 72, «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland), № 10373/05, пункту 51). Зокрема, на державні органи покладено обов’язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (див., наприклад, рішення у справах «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), заява № 55555/08, пункт 74, від 20 травня 2010 року, і «Тошкуце та інші проти Румунії» (Toscuta and Others v. Romania), заява № 36900/03, пункт 37) і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси (див. зазначені вище рішення у справах «Онер’їлдіз проти Туреччини» (Oneryildiz v. Turkey), пункт 128, та «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), пункт 119).
Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість (див. зазначене вище рішення у справі «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland), № 10373/05, пункт 73). Будь-яка інша позиція була б рівнозначною, inter alia, санкціонуванню неналежного розподілу обмежених державних ресурсів, що саме по собі суперечило б загальним інтересам (там само). З іншого боку, потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу (рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (Pincova and Pine v. the Czech Republic), № 36548/97, пункт 58). Іншими словами, державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов’язків (див. зазначене вище рішення у справі «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), пункту 74). Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються (рішення у справах «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (Pincova and Pine v. the Czech Republic), пункту 58, «Ґаші проти Хорватії» (Gashi v. Croatia), № 32457/05, пункту 40, «Трґо проти Хорватії» (Trgo v. Croatia), № 35298/04, пункту 67). У контексті скасування помилково наданого права на майно принцип «належного урядування» може не лише покладати на державні органи обов’язок діяти невідкладно, виправляючи свою помилку (наприклад, рішення у справі «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland), пункту 69), а й потребувати виплати відповідної компенсації чи іншого виду належного відшкодування колишньому добросовісному власникові (зазначені вище рішення у справах «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (Pincova and Pine v. the Czech Republic), пункт 53 та «Тошкуце та інші проти Румунії» (Toscuta and Others v. Romania), пункт 38).
   Як зазначив Європейський суд у справі Yvone van Duyn v. Home Office, принцип правової визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатись на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться в законодавчому акті, якій загалом не має автоматичної прямої дії.
   Згідно положення Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень (пункти 32-41), в якому, серед іншого, звертається увага на те, що усі судові рішення повинні бути обґрунтованими, зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на доречні аргументи та доводи сторін, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов’язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов’язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення.
   При цьому, зазначений Висновок також акцентує увагу на тому, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах.
   Згідно позиції Європейського суду з прав людини (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у касаційному провадженні), сформованої, зокрема, у справах «Салов проти України» (заява № 65518/01; від 6 вересня 2005 року; пункт 89), «Проніна проти України» (заява № 63566/00; 18 липня 2006 року; пункт 23) та «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04; від 10 лютого 2010 року; пункт 58): принцип, пов’язаний з належним здійсненням правосуддя, передбачає, що у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов’язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов’язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) серія A. 303-A; 09 грудня 1994 року, пункт 29).
   З урахуванням положень п. 25 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України» (Заява N 63566/00) від 18 липня 2006 року суд зобов’язаний оцінити кожен специфічний, доречний та важливий аргумент, а інакше суд не виконає свої зобов’язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97р).

 

ПРАКТИКА КАС ВС У ПОДІБНИХ СПРАВАХ

   У подібній справі (справа №803/815/17, адміністративне провадження №К/9901/2544/17), Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу скаржника в справі скасування рішення щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
   Аналогічно, у подібній справі №823/1159/17, адміністративне провадження №К/9901/20/19, K/9901/69397/18, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу скаржника в справі скасування рішення щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
   У подібній справі №686/22674/15-а, адміністративне провадження №К/9901/4751/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу скаржника в справі скасування рішення щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 

Компанія Вікторія

Компанія Вікторія – офіційний дилер  продуктів ipLex в Україні  пропонує:

ПРОДУКТИ ipLex                                  ЗАМОВИТИ ON-LINE
Бухгалтерский аутсорсинг и аутстаффинг для ИТ-компаний, ИТ-фрилансеров, программистов со статусом предпринимателей

   Компания “Виктория” предлагает ИТ-компаниям, ИТ-фрилансерам, программистам со статусом предпринимателей или без такового полный, качественное сопровождение налогового и бухгалтерского учета. Данное направление является одним из профильных для нашей Компании.

   Обслуживание предполагает взятие нашей Компанией на себя полной ответственности за Ваш бухгалтерский (налоговый) учет. При необходимости разработаем оптимальную модель налогообложения, учета и отчетности. В Вашем распоряжении будут мощные и качественные инструменты аусторсинга, аутстаффинга. Генерируем электронные ключи для подписания отчетности и т.п. При необходимости, также, зарегистрируем Ваш бизнес и наладим бизнес-модель.

   Специалисты Компании (а это опытные бухгалтера, юристы) создадут Вам условия свободы от общения с фискальными, контролирующими органами. Абсолютно не имеет значения, насколько Вы реально отдаленные от наших офисов. Для получения качественных услуг Вам не нужно выходить из Вашего офиса – все учетные функции, юридическое сопровождение будет организовано нашими специалистами благодаря современным возможностями общения и обмена информацией (e-mail, е-документооборот, телефонная связь, а в крайнем случае – курьерской почтой).

   Стоимость обслуживания удовлетворит своей демократичностью. Принцип – оплата за реальную работу.

   В случае, если у Вас возникнут вопросы о возможности обслуживания, стоимости других условиях – обращайтесь:

тел .: +38 095 595 7777

или e-mail: office@vg.ua

Компания “Виктория”
Бухгалтерский аутсорсинг и аутстаффинг для ИТ-компаний, ИТ-фрилансеров, программистов со статусом предпринимателей

   Компания “Виктория” предлагает ИТ-компаниям, ИТ-фрилансерам, программистам со статусом предпринимателей или без такового полное, качественное сопровождение налогового и бухгалтерского учета. Данное направление является одним из профильных для нашей Компании.

   Обслуживание предполагает взятие нашей Компанией на себя полной ответственности за Ваш бухгалтерский (налоговый) учет. При необходимости разработаем оптимальную модель налогообложения, учета и отчетности. В Вашем распоряжении будут мощные и качественные инструменты аусторсинга, аутстаффинга. Генерируем электронные ключи для подписания отчетности и т.п. При необходимости, зарегистрируем Ваш бизнес и наладим бизнес-модель.

   Специалисты Компании (а это опытные бухгалтера, юристы) создадут Вам условия свободы от общения с фискальными, контролирующими органами. Абсолютно не имеет значения, насколько Вы реально отдаленные от наших офисов. Для получения качественных услуг Вам не нужно выходить из Вашего офиса – все учетные функции, юридическое сопровождение будет организовано нашими специалистами с современными возможностями общения и обмена информацией (e-mail, е-документооборот, телефонная связь, а в крайнем случае – курьерская почта).

   Стоимость обслуживания удовлетворит своей демократичностью. Принцип – оплата реальную работу.

   В случае, если у Вас возникнут вопросы о возможности обслуживания, стоимости других условиях – обращайтесь:

тел .: +38 095 595 7777

или e-mail: office@vg.ua

Компания “Виктория”
Прогул, длившийся в течение месяца? ЕСВ не начисляем

   Введенная реформа по взиманию единого социального взноса имела целью, в первую очередь, детенизировать выплаты доходов работникам. Однако, нововведения вызвали огромное количество вопросов.

   Компанией «Виктория» инициирован запрос ДФС Украины и получено разъяснение, из которого следует следующее:

  • в случае, если база начисления ЕСВ отсутствует (например, – прогул работником работы в течение месяца, или отпуск без сохранения заработной платы в течение полного месяца) – ЕСВ также не начисляется;
  • в случае, если база ЕСВ больше «0», но меньше минимальной заработной платы, – в таком случае ЕСВ рассчитывается с соответствующего размера минимальной заработной платы;
  • в случае, если в текущем месяце производится начисление отпускных за будущий неполный месяц, начисление ЕСВ учитывает, в частности, фактическую сумму рассчитанных отпускных. В дальнейшем же ЕСВ может быть перечисленным.

Ниже приводим разъяснения ГФСУ от 11.03.2015 г. №5084 / 6 / 99-99-1703-15.

відповідь на запит № 12, 1 ст.відповідь на запит № 12, 2 ст.відповідь на запит № 12, 3 ст.відповідь на запит № 12, 4ст.відповідь на запит № 12,  5ст.відповідь на запит № 12, 6ст.

 

 

 

Компания «Виктория»
Сокращение женщин после отпуска по уходу за ребенком

   В сложное кризисное положение владельцы бизнеса нередко вынуждены принимать сложные решения. Это касается, в отдельных случаях, и освобождение защищенных категорий работников.

   В случае, если планируется проводить сокращение штата, в соответствии со ст. 49-2 Кодекса законов о труде Украины работников нужно персонально предупредить о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца. При отсутствии работы по соответствующей профессии или специальности, работник подлежит увольнению с работы согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины, с выплатой выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка.

   В соответствии с ч. 3 ст. 184 Кодекса законов о труде Украины увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет – часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенкаинвалида по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

   Следует констатировать, что законодательством не предусмотрена форма и способа уведомления об увольнении в связи с таким сокращением. Об этом же свидетельствует письмо Министерства социальной политики Украины от 26.03.2015 г. №182/06/187-15 (прилагается).

Лист від 26.03.2015р. №182/06/187-15

Компания «Виктория»
Музыка в ресторанах, барах, заведениях торговли и услуг

   Украина стоит на пороге нового времени, проявляя непреодолимое желание войти в европейское сообщество, вместе с тем остро встал вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности, борьбы с «пиратством» и т.п.

   Но что мы знаем о «пиратстве»? На первый взгляд, это должно касаться продажи немаркированных компакт-дисков. Да все верно, но это лишь маленькая часть «пиратства», видимая невооруженным глазом верхушка айсберга. Гораздо глобальной и многосторонней является проблема незаконного публичного использования объектов авторских и смежных прав. Тяготит данную проблему и тот факт, что большинство субъектов предпринимательства даже не подозревают что за музыку, которая звучит в их кафе, магазинах, ресторанах и т.п. нужно платить! Ведь каждое произведение фактически тоже является товаром, в материальном воплощении которого сосредоточено результат творческой деятельности автора или коллектива авторов.

   Сразу возникает другой вопрос, за какую музыку нужно платить?

   За частное использование или в семейном либо дружеском кругу платить не нужно! А вот за публичное исполнение, демонстрацию, показ, например, аудио записи, видеозаписи, платить придется.

   Рассмотрим все по порядку. Что такое публичный показ?

   Публичный показ – это любая демонстрация произведения, исполнения, фонограммы, передачи организации вещания с согласия субъектов авторского права и (или) смежных прав непосредственно или на экране с помощью пленки, слайда, телевизионного кадра и т.д. (за исключением передачи в эфир или по кабелям) или с помощью других устройств или процессов. Публичный показ осуществляется в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи (или близких знакомых этой семьи). Такими местами являются бары, предприятия общественного питания, рестораны, предприятия торговли, транспорта, клубы, киноконцертные залы, танцевальные и концертные площадки, парки, спортивные залы, салоны (залы) игровых автоматов, гостиницы, санатории, дома отдыха и тому подобное. При этом не имеет никакого значения, каким техническим способом это обеспечивается – с использованием наземного телевидения или сети Интернет, магнитофона или радиовещания, спутникового вещания и тому подобное. Главное, что речь идет о дополнительной услуги для публики, которая находится в данном общественном месте.

   Распространенной среди субъектов предпринимательской деятельности является мнение, что они, по их мнению, не осуществляют коммерческого использования музыки, ведь осуществляют деятельность в другой сфере, от которой и получают доходы – торговля, общественное питание и др. Но согласно законодательству, данное мнение ошибочно и не соответствует действительности. Для такого утверждения есть достаточно простое решение: не хочешь платить за музыку, то прекрати ее использовать, выключи магнитофон либо прекрати выполнения, в противном случае – плати!

   Кому и сколько платить?

   В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины 71 от 18.03.2003 г. «Об утверждении размера вознаграждения (роялти) за использование опубликованных с коммерческой целью фонограмм и видеограмм и порядка его выплаты» лица, осуществляющие коммерческое использование фонограмм и видеограмм, самостоятельно перечисляют суммы вознаграждения определенным МОН уполномоченным организациям коллективного управления имущественными правами субъектов смежных прав (далее – УОКУ), созданных субъектами смежных прав и не являются государственными организациями.

   Мы уже выяснили, что уполномоченными организациями осуществляющими сбор за публичное использование объектов авторских и смежных прав являются организации коллективного управления имущественными правами субъектов авторских и смежных прав. Перед тем как осуществить выплату вознаграждения за публичное использование, должно быть заключение договора с организацией коллективного управления Перед заключением договора, важно убедиться в компетенции такой организации.

   Законодательством определено, что за коммерческое использование зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах исполнений, публичное исполнение опубликованных с коммерческой целью фонограмм и их экземпляров, публичная демонстрация опубликованных с коммерческой целью видеограмм и их экземпляров составляет 1 процент доходов, полученных с того вида деятельности, в процессе которой осуществляется использование объектов смежных прав, или 2,5 процента общей суммы расходов на указанный вид объектов смежных прав в случае отсутствия таких доходов. Кроме начисления вознаграждения, указанные юридические и физические лица обязаны предоставлять уполномоченным организациям в письменной форме в установленные договором сроки сведения, необходимые для сбора и распределения вознаграждения, в частности относительно наименования использованных фонограмм и (или) видеограмм и зафиксированных в них исполнений, их производителей и исполнителей, продолжительности каждого использования указанных объектов смежных прав, размера полученных доходов от деятельности, связанной с использованием этих объектов, или суммы расходов на осуществление их использования и тому подобное. Однако в основном полностью предоставить такую ​​информацию объективно невозможно, а потому в договоре с УОКУ отмечается, какая информация для отчетности является достаточной.

Субъектам предпринимательской деятельности нужно заключать договоры, а не надеяться на везение в том, что проверки у них не будет. Такого рода договоры с УОКУ являются не только требованием законодательства, но и гарантией от штрафных санкций, ведь гораздо экономнее оплатить разумную цену каждого месяца, чем периодически платить штрафы в размере от 10 до 200 необлагаемых минимумов (ст. 51-2 Кодекса Украины «Об административных правонарушения») с конфискацией видео- и звукозаписывающей аппаратуры. К тому же, придется заплатить вознаграждение за использование объектов авторских и смежных прав в полном размере, без каких-либо скидок.

   Еще одним из важных вопросов, является публичная трансляция сигнала FM-радиостанций.

   Ведь нет материального носителя, на котором осуществлено фиксацию исполнения, а в Законе Украины «Об авторском и смежных правах» определение термина «фонограмма» понимается в большей степени как «материальный носитель». Но детальное определение данного термина закреплено международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция), совершенной 26 октября 1961, присоединение к которой Украиы провозглашается Законом Украины “О присоединении Украины к Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций” N 2730-III от 20.09.2001, в пункте (b) статьи 3 дает так определение фонограммы – это любая исключительно звуковая запись исполнения или других звуков. Договор по исполнениям и фонограммам, принят Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 к которому Украина присоединилась 20.09.2001 г., Что было зафиксировано в Законе Украины “О присоединении Украины к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам” № 2732-III под фонограммой понимает запись звуков исполнения или других звуков, или воспроизведения звуков, кроме звуков в форме записи, включенного в кинематографического или иного аудиовизуального произведения (статья 2 (b)).

   Учитывая указанное, напоминаем владельцам, руководителям, администраторам заведений общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и развлекательных заведений, где используется музыкальное сопровождение – о необходимости соблюдения авторских прав.

   В Черновицкой области Компания «Виктория» является полномочным представителем Украинской Лиги Музыкальных Прав (организации коллективного управления имущественными авторскими и / или смежными правами и представляет интересы авторов, исполнителей музыкальных произведений). По вопросам заключения договора на использование музыкальных произведений и уплату роялти просим обращаться по телефону: +3 (095) 329-65-83.

Адрес представителя: г. Черновцы, ул. Героев Майдана, д. 31, оф. 10

Директор Департамента сопутствующих продаж

Компании «Виктория»

Долиба Елена Романовна
Регистрация бренда, торговой марки. Услуги в Черновцах

   Компания «Виктория» предоставляет услуги по сопровождению регистрации права собственности на знаки для товаров и услуг (в общем употреблении – права на торговые марки, логотип или торговые знаки) на всех этапах.

   По определению Гражданского кодекса Украины, Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодных для различения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов.

   Говоря коротко о процедуре регистрации права на знак на товары и услуги можно выделить два основных этапа:

  • первый предварительный поиск на тождество и сходство торговой марки/торгового знака;
  • второй – подготовка, подача заявки на регистрацию торговой марки/торгового знака и собственно получения свидетельства.

   Субъектами права интеллектуальной собственности на торговую марку являются физические и юридические лица. Торговая марка может принадлежать одновременно нескольким физическим и (или) юридическим лицам.

   Право собственности на торговую марку/торговый знак удостоверяется свидетельством. Срок действия свидетельства составляет 10 лет, начиная с даты подачи в ведомство заявки на регистрацию торговой марки/торгового знака с правом продления срока действия свидетельства каждый раз на 10 лет.

   В случае, если Вы намерены зарегистрировать свое право на знак, специалисты Компании «Виктория» обеспечат сопровождение и необходимое консультирование.

Контактная информация:

тел.: +3(095) 329-65-83

эл. почта: olena.doliba@victorija.ua

Компания «Виктория»
Реалии налоговой реформы-2015. Последние изменения в отчетности за I квартал 2015

Уважаемые бухгалтеры! ООО “ВиеНеСприглашает Вас принять участие в обзорно тематическом семинаре:
Реалии налоговой реформы2015 *. Последние изменения в отчетности за I квартал 2015 года”

Докладчики:
Блотнер Владимир Григорьевич партнер АФ «Контракты-аудит», аудитор, член САУ, специалист по вопросам контроля и ревизий хозяйственных субъектов, председатель Клуба бухгалтеров г. Киев.
Тимофеева Людмила Ярославовна – главный специалист АФ «Контракты-аудит», аудитор, налоговый консультант, специалист по вопросам налогообложения прибыли и НДС

План Семинара

Анализ изменений по НДС
1. Особенности заполнения новой декларации по НДС за март 2015 года. Порядок отражения «старых» НН (составленных до 01.01.15 г.).
2. Исправление ошибок (рекомендации ГФСУ).
3. Штрафные санкции поставщика за нарушение сроков регистрации НН / РК в едином реестре: суммы штрафов и когда начинают применяться?
4. Реестр НН ОТМЕНЕН! Вводится реестр документов. Рассмотрим его содержание, форму, предоставления.
5. Как не потерять налоговый кредит в новых условиях налогообложения?
6. Бюджетное возмещение по-новому.

Налог на прибыль2015: кардинальные изменения!
1. Сокращен перечень плательщиков налога на прибыль!
2. Объект налогообложения: вычисляем по-новому (финансовую прибыль + налоговые корректировки)
3. Актуально! Налоговые корректировки на примерах.
4. Переходные операции: сомнительная задолженность, возвратная финансовая помощь, балансовая стоимость основных средств и др.
5. Отчетный период, авансовые платежи, сроки представления декларации.
6. На что обратить внимание в приказе об учетной политике.
7. Отдельные вопросы бухгалтерского = налогового учета.
НДФЛ, ЕСВ, военный сбор, трудовое законодательство – что нового?
1. НДФЛ и расходы.
2. Списание задолженности физических лиц.
3. ЕСВ и трудовые отношения минимальный страховой платеж, понижающий коэффициент и другие новации. Применение понижающего коэффициента на примерах.
4. Оформление трудовых отношений: как избежать штрафов?
5. Компенсация мобилизованным работникам: порядок в действии.
6. Разграничиваем трудовые и гражданско-правовые отношения.
7. Новая отчетность по военному сбору. Изменения относительно объекта налогообложения военным сбором (с 13.03.2015).
8. Сотрудничество с предпринимателями: на что стоит обратить внимание?
Упрощенная система налогообложения (ЕН)
1. Увеличение граничной суммы дохода для 1 и 2 групп ЕН. Штрафы за ее превышение. Переход на уплату других налогов и сборов.
2. Третья группа ЕН включает физических и юридических лиц до 20 млн. грн. Сроки отчетности и уплаты налога.
3. Четвертая группа С/Х товаропроизводители. Особенности работы.
РРО изменены правила применения с 01.07.15 г.
* программа будет дополнена всеми актуальными на день проведения семинара вопросами
Все необходимые документы выдаем при регистрации
ВНИМАНИЕ !!! Вход только по приглашению !!!
ВАЖНО !!! Есть возможность услышать ответы на Ваши вопросы. Если Вы хотите получить их на семинаре, отправляйте на указанный электронный адрес, чтобы лекторы рассчитали время и доступно Вам ответили.
Стоимость участия в семинаре 290 грн.
В стоимость входит:
Полный день обучения, консультаций
Ответы на вопросы (просьба сформулировать заранее)
Индивидуальные разъяснения
Конспект семинара
Coffee-break
Семинар состоится: 16 апреля 2015 г. г. Львов, ул. Морозная 14, Гостиница “Соната(Железнодорожный район), конференц-зал на 8-м этаже.

Регистрация с 10:00 ч.
Время проведения с 11:00 до 16:00 ч.
Кофе-брейк 13: 00-13: 30 ч.

* По вопросам участия в семинаре обращайтесь в головной офис по телефонам
г. Львов тел. (032) 231-69-80, тел. / Факс (032) 231-69-90
г. Киев тел. (044) 332-72-73
моб. Life 063-431-08-99
моб. MTC 066-038-46-47
моб. Киевстар 067-813-19-98
электронная почта: vns.lviv@gmail.com

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВИЕНЕС КОНСАЛТ

ЕГРПОУ 39455211
р/с 26009053822264
ЛВ ПАО КБ “ПриватБанк
МФО 325321

 
Обязательная регистрация плательщиком НДС с 1 января 2015 г. – После 1000000 грн.

   Субъекты предпринимательской деятельности с налоговой реформой получили и позитивную новость: обязанность регистрации плательщиком НДС с 1 января 2015 года возникают в случае, если общая сумма от осуществления операций которых по поставке в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1000000 грн.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
до изменений после изменений
Статья 181. Требования по регистрации лиц как плательщиков налога 181.1. В случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров / услуг, подлежащих налогообложению согласно этому разделу, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 300000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению (месту жительства) с соблюдением требований, предусмотренных статьей 183 настоящего Кодекса, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога. Статья 181. Требования по регистрации лиц как плательщиков налога 181.1. В случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров / услуг, подлежащих налогообложению согласно этому разделу, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению (месту жительства) с соблюдением требований, предусмотренных статьей 183 настоящего Кодекса, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога.

   В связи с указанным во многих плательщиков НДС появится возможность аннулировать регистрацию. Согласно пп. а) п. 184.1 ст. 184 любое лицо, зарегистрированное как плательщик налога в течение предыдущих 12 месяцев, подала заявление об аннулировании регистрации, если общая стоимость облагаемых товаров / услуг, которые предоставляются таким лицом, за последние 12 календарных месяцев была меньше суммы, определенной статьей 181 настоящего Кодекса, при условии уплаты суммы налоговых обязательств в случаях, определенных этим разделом.

   Аннулирование регистрации в таком случае осуществляется по заявлению налогоплательщика на дату ее представления.

Компания «Виктория»
Акцизный налог 5% – проблема для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения

   Итак, в чем суть так называемой «пивной» и «масляной» проблемы. По существующим налоговыми нормами плательщик единого налога может осуществлять розничную продажу таких товаров не применяя РРО (пока еще), вести упрощенный учет указанных операций. Именно так сегодня работает большинство небольших магазинов, заведений общественного питания.

   Но с 1 января 2015 года, в связи с налоговой реформой, предприниматели, продают в розницу в частности столовые вина, пиво, смазочные и др автоматически попадают в категорию плательщиков акцизного сбора (пп. 213.1.9. НКУ).

   Если подробнее, то согласно п. 215.1 ст. 215 НКУ к подакцизным товарам относятся:

  • спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво;
  • табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;
  • нефтепродукты, сжиженный газ;
  • автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы.

   Размер акцизного налога установлен подпунктом 215.3.10 кодекса, – в процентах от стоимости продажи, – 5 процентов. Правда, формально для этого нужно еще решение соответствующего местного совета.

   Однако, на сегодняшний день большинством местных советов размер акцизного налога не установлено. Законодатель предусмотрел и это, коварно установив в пп. 12.3.5 НКУ, что «… в случае если сельский, поселковый или городской совет не принял решение об установлении акцизного налога в части реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, такие налоги до принятия решения справляются исходя из норм настоящего Кодекса с применением их минимальных ставок … ».

   Поэтому уплаты акциза просто избежать невозможно. Акцизный налог по сути напоминает гибрид туристического сбора и сбора на развитие виноградарства и хмелеводства, правда пять раз выше. Аналогично и с представлением отчетности и уплатой налогового обязательства – таков долг закреплено за плательщиками акцизного налога ежемесячно.

   Однако, и это еще не все. Ведь законопослушному налогоплательщику акцизного сбора еще надо (согласно пп. 212.3.11 Налогового кодекса) зарегистрироваться в налоговом органе по местонахождению пункта продажи товаров не позднее предельного срока представления декларации акцизного налога за месяц, в котором осуществляется хозяйственная деятельность. То есть – в нашем случае – не позднее 20.02.2015 г.

   Государственная фискальная служба вообще оригинально разъяснила порядок регистрации плательщиков акцизного сбора: “… регистрация контролирующими органами таких плательщиков, как плательщиков акцизного налога осуществляется автоматически при представлении ими декларации по акцизному налогу в контролирующие органы, которые обслуживают административно-территориальные единицы, на которых расположены пункты продажи подакцизных товаров. “

   Стоит поспешить? .. И значит ли это то, что отчетность следует подавать к тому налоговому органу, где находится подразделение по продаже подакцизных товаров?

   Спешить стоит о-о-очень медленно. Ведь нормативно не установлен самого порядка регистрации на 15.01.2015 г. То есть: форма и содержание заявления, способ представления и тому подобное. Следовательно, необходимо с регистрацией несколько подождать. Тем более отчетности.

   Второе «но» – как определить объем продаж, если отсутствует порядок пооперационной фиксации в торговле, РРО не применяется? Налоговики на это скажут, что определить объем продаж не будет сложно, ведь есть все возможности выяснить, какой объем у поставщика был приобретен и задокументирован самим поставщиком. Для этого достаточно провести налоговую встречную сверку. С другой стороны – это только теория, ведь приобретение пива у поставщика – это далеко не продажа конечному потребителю. Между приобретением и продажей знак равенства не стоит хотя бы из-за наценку, складские остатки, собственное потребление, естественной убыли, бой тары и тому подобное. И представителям фискального органа, пока предприниматели-упрощенцы не применяют РРО, придется приложить невероятно много усилий, чтобы определить реальную цену и объемы продаж подакцизных товаров.

В любом случае необходимо тщательное налоговое планирование для оптимизации налоговых обязанностей. Именно в этом специалисты Компании «Виктория» готовы помочь заказчикам. Телефон для предварительных консультаций: 095-595-77-77, эл. почта: roman.zadorozhniy@victorija.ua

Компания «Виктория»