Press "Enter" to skip to content

Вимоги законодавства у сфері охорони праці у 2019 році

image_pdfimage_print

Вимоги законодавства щодо забезпечення роботодавцем належного стану охорони праці

Нормативно – правове посилання

Дії роботодавця

Стаття 15 ЗУ «Про охорону праці» 1.      Розробити (на основі Типового положення) Положення про службу охорони праці.

2.      Видати наказ про затвердження Положення і призначення на посаду керівника (спеціаліста) служби охорони праці

Стаття 18 Закону України «Про охорону праці»

 

1.      Видати наказ про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці (не менше 3 чол., які мають відповідні посвідчення).
1.      Розробити (на основі Типового положення) Положення про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

2.      Розробити (на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу, з обов’язковим урахуванням специфічних особливостей виробництва (навчання) програму проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників та учнів.

3.      Завести (пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (згідно з рекомендованою формою).

4.      Розробити (на основі орієнтовного переліку питань первинного інструктажу, з обов’язковим урахуванням специфічних особливостей виробництва (навчання) перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці

5.      Завести Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий).

6.      Розробити тематичний план і програму навчання з питань охорони праці. Організувати навчання з наступною перевіркою знань та видачею відповідних посвідчень. Розробити питання для перевірки знань працівників з охорони праці.

7.      Розробити план-графік проведення працівникам навчання і перевірки знань з питань охорони праці, з яким мають бути ознайомлені працівники.

8.      За необхідності розробити перелік посад і професій працівників, яким необхідно до початку самостійної роботи пройти стажування, дублювання, програми стажування (дублювання) для конкретної професії, наказ про проведення стажування (дублювання), наказ (розпорядження) про допуск до самостійної роботи після закінчення стажування (дублювання), перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу з питань охорони праці, стажування (дублювання).

 

Стаття 13  Закону України «Про охорону праці»,  ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 1.      Розробити  посадові інструкції (у разі необхідності розробляються робочі інструкції для технічних службовців і робітників) у відповідності «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників», затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 р. №336.

2.      Розробити  інструкції з охорони праці. Перегляд інструкцій з охорони праці в терміни, передбачені діючим законодавством, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою – не рідше одного разу на 3 роки.

3.      Видати накази роботодавця про затвердження інструкцій з охорони праці.

4.      Завести (пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою) Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

5.      Завести (пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою) Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

6.      Визначити порядок атестації робочих місць за умовами праці згідно з постановою КМУ від 01.08.92 р.  № 442.

7.      Видати наказ про надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

8.      Наявність необхідних нормативно – правових актів з охорони праці.

Стаття 8 Закону України «Про охорону праці»; стаття 163 Кодексу законів про працю України. «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 р. за № 446/15137. 1.      Отримати позитивний висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікату відповідності  чи свідоцтва про визначення відповідності ЗІЗ державним стандартам України.

2.      Розробити та затвердити інструкцій з експлуатації ЗІЗ. Контроль за обліком та видачею ЗІЗ у встановлені строки. Наявність особистих карток обліку видачі ЗІЗ працівникам за встановленою формою. Контроль за обліком та видачею ЗІЗ у встановлені строки. Контроль з боку роботодавця за використанням працівниками ЗІЗ. Періодичне випробування та перевірка придатності ЗІЗ. Забезпечення з боку роботодавця належного догляду за ЗІЗ.

Статті 5 та 17 Закону України «Про охорону праці»,  стаття 169 Кодексу законів про працю України. 1.      Видати наказ про затвердження поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам.

2.      Укласти договір з лікувально – профілактичним закладом про проходження медичних оглядів працівникам.

3.      Отримання заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників.

4.      Виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів.

5.      За необхідності затвердити перелік професій і посад працівників, які повинні проходити профілактичний наркологічний та обов’язкові попередній та періодичні психіатричні огляди.

Стаття 19  Закону України «Про охорону праці Розробити  комплексні заходи, узгодити з представником трудового колективу та територіальним органом Держпраці.

 

Стаття 42 Закони України «Про охорону праці». 1.      Розробити положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, яке розробляється на основі «Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2007 р. за № 316/13583 (у разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).

2.      Скласти протокол загальних зборів трудового колективу про затвердження Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці і обрання уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Стаття 142 Кодексу законів про працю України. Розробити правила внутрішнього трудового розпорядку
Стаття 20 Закону України «Про охорону праці», стаття 2 Закони України «Про колективні договори і угоди»; розділ ІІ Кодексу законів про працю України. Розробити колективний договір, з обов’язковим розділом «Охорона праці».
Стаття  21 Закону України «Про охорону праці». Отримати дозвіл  Держпраці на початок робіт та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: