Press "Enter" to skip to content

Акт прийому – передачі приміщення

image_pdfimage_print

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Орендодавець, з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

 далі – Орендар, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, склали       цей акт  (далі – Акт) про наступне:

 

Продовження документу
  1. Орендодавець передає нежиле приміщення площею _________ (______________________________________) кв.м., розташоване за адресою:________________________________________________________________________, цільове призначення Приміщення – для здійснення господарської діяльності Орендаря, а Орендар приймає Приміщення в оренду.
  2. Недоліки Приміщення, які суттєво можуть вплинути на його подальше використання за цільовим призначенням, відсутні. Приміщення знаходиться в стані придатному для здійснення господарської діяльності.
  3. Акт прийому-передачі є невід’ємною частиною Договору оренди, складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Орендодавець                                                                   Орендар

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М. П.
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: