Press "Enter" to skip to content

Ліцензійний договір

image_pdfimage_print

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

 

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Ліцензіар, якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

 далі – Ліцензіат, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали       цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу

1.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

          невиключна ліцензія   не   виключає  можливості  використання ліцензіаром твору у  сфері,  що обмежена  цією  ліцензією,  та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього твору у зазначеній сфері (варіант 1 при невиключній ліцензії);

виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість  використання ліцензіаром  твору у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього твору у зазначеній сфері (варіант 2 при виключній ліцензії);

одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість   видачі   ліцензіаром   іншим   особам   ліцензій   на використання   твору у сфері,  що обмежена цією ліцензією,  але не виключає можливості  використання ліцензіаром цього твору у зазначеній сфері (варіант 3 при одиничній ліцензії);

__________________________________________________________________.

(інші терміни)

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1.Ліцензіар надає Ліцензіатові:

невиключну ліцензію (варіант 1);

виключну ліцензію (варіант 2);

одиничну ліцензію (варіант 3),

що дає право на використання  твору ______________________________( далі – Твір) Ліцензіара, в обумовлених Договором межах та на визначений Договором строк, а Ліцензіат зобов’язаний виплатити винагороду за використання Твору на умовах зазначених у Договорі.

2.2. За цим договором передаються права на використання Твору такими способами:

переробки  твору (як приклад);

відтворення твору (як приклад);

____________________________________________________________________________

(інші способи, визначені статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”).

2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надавати невиключні ліцензії на його використання третім особам (варіант 1, у випадку невиключної ліцензії).

Ліцензіар не має права використовувати Твір та надавати ліцензії третім особам (варіант 2, у випадку виключної ліцензії).

Ліцензіар має право використовувати поряд із Ліцензіатом Твір без права надання ліцензій третім сторонам (варіант 3, у випадку одиничної ліцензії).

2.4. Дія цього Договору поширюється на територію ______________.

3.ПРАВА СТОРІН

3.1. Ліцензіар має право:

3.1.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки Твору та вживати заходи щодо їх усунення.

3.1.2. У разі  використання  Твору в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав  та цього Договору заборонити  використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення.

3.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

3.2.  Ліцензіат має право:

 3.2.1. На використання Твору, способами зазначеними у пункті 2.3 цього Договору.

Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим Договором сфери та передавати його іншим особам (варіант 1, у випадку невиключної ліцензії).

На використання Твору, способами зазначеними у пункті 2.3 цього Договору. При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим Договором сфері (варіант 2,  у випадку виключної ліцензії).

На використання Твору,  способами зазначеними у пункті 2.3 цього Договору. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим Договором сфери (варіант 3,  у випадку одиничної ліцензії).

3.2.2. Надання субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.

3.2.3. Робити запити і одержувати необхідні інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.

4.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіар зобов’язаний:

4.1.1. Надати у використання Твір Ліцензіату у строки та на умовах визначених цим Договором.

4.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмету  Договору і необхідні для виконання умов  Договору.

4.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

4.2.Ліцензіат зобов’язаний:

4.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.

4.2.2. Здійснювати виплату винагороди Ліцензіару за використання Твору.

4.2.3. Не розголошувати будь-які відомості, що є конфіденційною інформацією.

4.2.4. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Строк дії Договору складає ______рік (роки)  з моменту підписання Договору Сторонами.

Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не повідомить письмово другу сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.

5.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  1. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

6.1. За надання прав, що передбачені цим Договором Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду.

6.2. За використання Твору виплачується сума винагороди (роялті) у розмірі _________ грн. за кожний _____________________ (місяць, квартал тощо) (варіант 1).

 За використання Твору виплачується сума винагороди (роялті) за кожний _____________________ (місяць, квартал тощо)  у розмірі, зазначеному у додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору (варіант 2).

Виплата винагороди Ліцензіатом здійснюється із розрахунку мінімального розміру винагороди, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2003 № 72.

6.3. Періодичні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ____ днів, що настають за звітним періодом.

6.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара або іншим чином ______________________________.

6.5. Після припинення строку дії цього Договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов’язання за якими виникли у період його дії.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого невідомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

7.2. За прострочення виплати винагороди Ліцензіат сплачує пеню в розмірі ­­­­­­­­­­­________________ за кожен день прострочення.

7.3. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором,  Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.

7.4. У випадку тривалого (понад ____ календарних днів) або повторного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо зобов’язань Ліцензіата, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата.

7.5. Сторона, яка не виконала вищевказаних умов, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв’язку з цим невиконанням збитки в межах __________

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

9.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

9.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Права та обов’язки кожної зі Сторін за цим Договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

10.2. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством.

10.3. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні повідомити про таку зміну в термін _______днів з моменту настання таких змін.

10.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.5. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

10.6. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.7. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

 

                   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЛІЦЕНЗІАР                                                     ЛІЦЕНЗІАТ

 

 

 

 
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
    М. П.  
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: