Press "Enter" to skip to content

ДОГОВІР БЕЗКОШТОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

image_pdfimage_print

ДОГОВІР

БЕЗКОШТОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

 

м. ____________                                                                               «_» ___________  2018 р.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ_______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________,  надалі іменована «Позичкодавець», з однієї сторони, та

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, ___________реєстраційний номер облікової картки платника податків________________, надалі іменована «Користувач», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

Стаття 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов’язані із передачею Позичкодавцем у строкове безоплатне користування Користувачу, частини нежитлового приміщення (далі – Приміщення), площею _____ м.кв. за адресою: ________________________________________________.

1.2. Строк користування за цим Договором становить 2 роки 11 місяців.

1.3. Цільове призначення приміщення – об’єкт договору використовуватиметься Користувачем для здійснення  його господарської діяльності

Стаття 2.

 ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець за цим Договором бере на себе наступні зобов’язання:

2.1.1. надати приміщення, що передається в користування  Користувачу в придатному для використання стані;

2.1.2. забезпечити безперешкодне використання користувачу приміщення, що передається в користування.

2.2. Користувач за цим Договором бере на себе наступні зобов’язання:

2.2.1. використовувати приміщення, що передається в користування у відповідності до цільового призначення.

2.2.2. своєчасно повідомляти Позичкодавця про виявлені несправності елементів приміщення, що передається в користування.

2.2.3. допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час у приміщення, що передається в користування, представників Позичкодавця або самого Позичкодавця, а також представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв приміщення, що передається в користування. Вищевизначений перелік приводів для допуску Позичкодавця або його представників до приміщення, що передається в користування, не підлягає поширювальному тлумаченню.

2.2.4. відшкодовуввати витрати за експлуатаційні платежі (використання електроенергії , водо- та газопостачання, вивііз сміття, охорона, тощо).

2.2.5. звільнити приміщення, що передається в користування, після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку безоплатного користування.

 

Стаття 3.

ПРАВА СТОРІН

3.1. Позичкодавець за цим Договором має наступні права:

3.1.1. вимагати від Користувача дотримання Правил користування приміщенням;

3.1.2. вимагати від Користувача звільнення приміщення, після закінчення строку безоплатного користування.

3.2. Користувач має наступні права:

3.2.1. прийняти приміщення , що передається Позичкодавцем;

3.2.2. утримувати об’єкт позички у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання та комунікаційних мереж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку.

 

Стаття 4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕНЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. У разі недосягнення взаємних домовленостей шляхом переговорів, будь-який спір, щодо умов цього договору, або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду. Сторони зобов’язуються у добровільному порядку виконати прийняте судом рішення.

 

Стаття 5.

 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Передача Позичкодавцем приміщення в користування Користувачу оформлюється актом приймання-передачі, в якому зазначається приміщення та його оснащеність. Акт підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.5.Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.6.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

Стаття 6.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ: КОРИСТУВАЧ:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 

              ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 

 

_________________________________

 

____________________________

(підпис) (підпис)

 

 

компанія "вікторія" інформує: