Press "Enter" to skip to content

Договір позики

image_pdfimage_print

Договір позики

м. _____________                                                                                                 “____” ____________ 20____р.

 

Позикодавець ____________________________________________, з однієї сторони, та

Позичальник________________________________________, з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

Читати далі

1 Предмет Договору

1.1 За даним Договором Позикодавець передає Позичальникові грошові кошти в сумі __________  (________________________) гривень 00 коп. (сума позики), а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошових коштів.

1.2 Грошові кошти (сума позики) передаються Позичальникові без нарахування процентів.

1.3 Термін повернення Позичальником грошових коштів за даним Договором становить до  _________________  .

2 Порядок передачі та повернення позики

2.1 Позикодавець надає грошові кошти (суму позики) в готівковій формі через касу Позикодавця, протягом трьох календарних днів з моменту підписання даного Договору.

2.2 Позичальник зобов’язаний повернути  суму позики, отриману за даним Договором, у строк встановлений п. 1.3 даного Договору, у сумі __________  (________________________) гривень 00 коп..

2.3 Позичальник має право повернути грошові кошти (суму позики) частинами та достроково.

3 Права та обов’язки Сторін

3.1 Позикодавець зобов’язується:

3.1.1 Надати суму позики на умовах цього договору.

3.2 Позикодавець має право:

3.2.1 Вимагати повернення суми позики, наданої за даним Договором, у передбачений п. 1.3. даного Договору термін.

3.3 Позичальник зобов’язаний:

3.3.1 Повернути Позикодавцеві суму позики, у строк та в порядку, передбачених даним Договором.

3.4.Позичальник має право:

3.4.1 Повернути Позикодавцеві суму позики, надану за даним Договором, достроково та частинами.

4 Відповідальність Сторін

4.1 У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2 Якщо Позичальник своєчасно не повернув грошові кошти (суму позики), він зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми не повернутих грошових коштів, а також сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та три проценти річних від простроченої суми.

5 .Обставини непереборної сили

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили, при цьому термін виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором продовжується на час дії зазначених обставин.

5.2 При настанні обставин непереборної сили Сторона, для якої зазначені обставини спричинили неможливість виконання своїх зобов’язань за даним Договором, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України.

6. Вирішення суперечок

6.1 Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути з приводу виконання умов даного Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

6.2 В разі недосягнення згоди в процесі переговорів щодо суперечок та розбіжностей, спір передається на розгляд до  суду.

 7. Припинення Договору

7.1 Даний Договір припиняється після виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за даним Договором, або за інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

7.2 Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається.

8 Реквізити та підписи Сторін:

Позикодавець

__________________

                           (підпис)

                           

Позичальник:

    _______________________

(підпис)

 

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: