Press "Enter" to skip to content

Договір транспортного експедирування

image_pdfimage_print

ДОГОВІР ТРАСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

 м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Експедитор,  з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

 далі – Клієнт, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали       цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, що виникають між Експедитором та Клієнтом– надалі Сторонами, з приводу транспортного експедирування вантажу Клієнта.

1.2. Клієнт доручає, а Експедитор бере на себе зобов’язання від свого імені та за рахунок Клієнта забезпечити організацію та здійснення перевезень вантажу Клієнта автомобільним транспортом в межах території України.

1.3. За домовленістю сторін договору Експедитор також може надавати додаткові послуги необхідні для доставки вантажу (перевірка кількості і стану вантажу, його цілісність і схоронність, вантажно-розвантажувальні роботи).

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг, які включають у себе провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов’язаних з організацією та здійсненням перевезення операцій та послуг, визначаються за взаємною згодою сторін і фіксуються у рахунках. Вартість послуг визначається на підставі діючих ринкових розцінок і тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися, відповідно до зміни кон’юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг та цін на паливно-мастильні матеріали.

2.2. Загальна сума Договору складається з сум згідно рахунків за період дії цього Договору. У випадку необхідності Сторони підписують акт звірки.

2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України через установу банку згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

2.4. За виконання транспортно-експедиторського обслуговування Клієнт зобов’язаний перерахувати кошти на розрахунковий рахунок Експедитора протягом _______ банківських днів після надання послуг. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Експедитора.

2.5. Акт виконаних робіт, що надісланий засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою, вважається таким, що має юридичну силу до заміни його на оригінал. Оригінал акту виконаних робіт надсилається Замовником поштою на адресу Експедитора у розумний строк, але не пізніше 3 діб після фактичного його підписання. Якщо на протязі одного календарного місяця Сторона не повертає оригінал акту виконаних робіт замість факсимільної копії акту та не висуває письмової претензії, акт переданий засобами факсимільного зв’язку вважається таким, що узгоджений, а робота(послуги) прийнятими.

2.6. Експедитор має право залучити до виконання обов’язків за цім Договором інших осіб. У разі залучення Експедитором інших осіб, відповідальність перед Клієнтом за виконання обов’язків за Договором несе Експедитор.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони повинні неухильно дотримуватись зобов’язань, щодо даного Договору та чинного законодавства України.

3.2. Експедитор окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні зобов’язання:

3.2.1 Належним чином виконати прийняту від Клієнта заявку.

3.2.2. Точно дотримуватися вказівок Клієнта.

3.2.3 Подавати під завантаження транспорт  у стані, придатному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені цим Договором.

3.2.4. Своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення.

3.2.5. Передати у пункті призначення ввірений вантаж уповноваженій особі одержувача, зазначеного у супровідних документах.

3.2.6. Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Клієнта, то Експедитор зобов’язаний у як можливо коротший термін сповістити Клієнта про неможливість виконання заявки.

3.3.  Клієнт окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні зобов’язання:

3.3.1. Підготувати вантаж для завантаження та перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також перепустки на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів, тощо). Вантаж, пред’явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред’явленим до перевезення.

3.3.2. За домовленістю сторін забезпечити вантажно-розвантажувальні роботи, забезпечити пакування та закріплення вантажу, щоб гарантувати його цілісність під час транспортування.

3.3.3. Забезпечити своєчасне та належне оформлення у встановленому порядку товаротранспортних накладних, актів виконаних робіт та інших супровідних документів.

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Сторона звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та (або) випадку, за умови, що період їх дії був засвідчений у визначеному Договором порядку.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Усі розбіжності та спори між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін систематично ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства.

5.4. Експедитор несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення та до видачі одержувачу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу сталося внаслідок обставин, яким Експедитор фактично не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

5.5. У разі затримки оплати послуг транспортного експедирування вантажу, Клієнт сплачує Експедитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення платежу без обмеження строку нарахування та інфляцію за прострочений період.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання, або з моменту фактичного виконання Сторонами обов’язків згідно цього Договору та діє до _____________ року. У випадку, якщо жодна зі Сторін не виявила бажання розірвати договір до ____________ року, Договір вважається продовженим ще на рік. Аналогічно Договір може бути подовжений і на усі наступні роки.

6.2. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. Про дострокове розірвання Договору чи небажання продовжувати взаємини на наступний рік, зацікавлена Сторона повідомляє рекомендованим листом іншу Сторону за два тижні із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків з протилежною Стороною.

6.3. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 10 діб до фактичного розірвання Договору із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Зміна умов цього Договору оформлюється окремою Додатковою угодою, що є невід’ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції, що підписується уповноваженими представниками Сторін.

7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Додатки до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

7.4. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Експедитор                                                 Клієнт

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М. П.
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: