Press "Enter" to skip to content

Договір купівлі-продажу

image_pdfimage_print

ДОГОВІР
купівлі-продажу

м. _____________                                                                                                 “____” ____________ 20____р.

Фізична особа ____________________________ , іменована надалі  “Продавець”,  з одного боку, і Фізична особа __________________, іменоване надалі  “Покупець”, з іншого боку, разом по тексту – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність, а Покупець належним чином прийняти і оплатити наступний товар:

1.1.1. Найменування (із вказівкою виготовлювача) __________________.

1.1.2. Одиниця виміру ___________________________________________.

1.1.3. Ціна за одиницю __________________________________________.

1.1.4. Кількість ________________________________________________ .

1.1.5. Вартість всієї партії товару __________________________ (прописом).

1.1.6. Якість і комплектність (дата виготовлення, стандарт, ТУ і т.п.) _________________________.

1.1.7. Гарантійний строк (із вказівкою виду: експлуатації, зберігання, придатності) _____________________________________.

Продовження документу

2. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

2.1. Право власності  на Товар переходить до Покупця з моменту повної оплати вартості Товару.

2.2. Ризик втрати чи пошкодження Товару, а також обов’язок несення витрат, пов’язаних з Товаром, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичного отримання Товару Покупцем, що посвідчується Актом приймання-передачі Товару.

2.3. Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар протягом 2-х календарних днів з моменту виконання Покупцем свого грошового зобов’язання перед Покупцем по оплаті вартості Товару.

2.4. Покупець зобов’язується прийняти Товар на складі Продавця за адресою: __________. Продавця.Транспортування Товару  за рахунок Покупця.

2.5. Товар повинен відповідати технічним умовам заводу-виробника із врахуванням нормального технічного зносу Товару.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Товару  складає __________________ .  Вартість Товару за даним Договором визначається в гривнях.

3.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах Продавця в даному Договорі. Оплата вважається здійсненою після зарахування відповідних коштів на поточний рахунок Продавця.

3.3. Покупець здійснює оплату Товару наступним чином:_____________________________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.  Сторони повинні добросовісно виконувати свої зобов`язання по цьому Договору.

4.2.    У випадку прострочення оплати за Товар Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків по Договору, що сталося  внаслідок форс-мажорних обставин: стихійних лих, введення надзвичайного стану, введення військового стану, воєнних дій, терористичних актів, громадських заворушень, революцій, стайків, дій та актів органів державної та місцевої влади, що безпосередньо вплинули на виконання Стороною цього Договору.

5.2. Сторона, яка підпала під вплив форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити про це другу строну протягом 3-х днів з моменту виникнення таких обставин.

5.3. Доказом наявності форс-мажорних обставин є висновок ТПП України, нормативний акт відповідного державного  чи місцевого органу влади, висновок компетентного державного органу влади. Обов’язок доведення наявності факт форс-мажорних обставин та їх безпосередній вплив на виконання Договору на  покладається на Сторону, що посилається на них.

5.4. Виконання Договору відкладається на весь термін тривання форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6-ти місяців, то кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку, зробивши належні розрахунки з іншою Стороною.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.  Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його повного виконання.

6.2. Одностороння зміна умов договору не допускається. Зміни до Договору дійсні, якщо вони укладенні у письмовій формі та підписанні Сторонами.

6.3. Цей договір укладений українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИС СТОРІН

Продавець ______________________________________.

Покупець _______________________________________.

Підписи сторін:

 

       Продавець                     Покупець

 

___________________ _______________________

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: