Press "Enter" to skip to content

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

image_pdfimage_print

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Дарувальник,  з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

 далі – Обдаровуваний, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали       цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу
1. Предмет договору.
1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором.
1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступне майно_________.
1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.
1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі________ .
1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі__________.
2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування.
2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом ____ днів з моменту укладення цього Договору.
2.2. Передача предмета дарування здійснюється наступним чином___________.
2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний).
2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент його прийняття (нотаріального посвідчення, державної реєстрації цього Договору).
3. Права та обов’язки сторін.
3.1. Обов’язки Дарувальника:
3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.
3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб.
3.1.3. Відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, у тому разі якщо він не повідомив про відомі йому недоліки або особливі властивості предмета дарування.
3.2. Права Дарувальника:
3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.
3.3. Права Обдаровуваного:
3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.
3.3.2. Вимагати відшкодування шкоди завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, в разі коли Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них Обдаровуваного.
4. Відповідальність сторін.
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5. Строк дії Договору та інші умови.
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до__ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
5.4. Даний Договір укладено у двох (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ДАРУВАЛЬНИК                                          ОБДАРОВУВАНИЙ

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М. П.
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: