Press "Enter" to skip to content

Договір про виплату винагороди за використання фонограм, відеограм

image_pdfimage_print

ДОГОВІР

ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, ЇХ ПРИМІРНИКІВ ТА ЗАФІКСОВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ

 

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

Уповноважена організація колективного управління: ____________________________________

               (повне найменування уповноваженої організації колективного управління)

в особі _______________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі ________________________________________________,

 (Статуту, свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією)

(далі – Організація), з одного боку, та

суб’єкт комерційного використання ____________________________________________________

(повне найменування суб’єкта – юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в особі __________________________________________________________,                                                              (посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє на підставі ________________________________________________,

            (Статуту, Положення тощо)

   (далі – Компанія), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу

1.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

             Уповноважена організація колективного управління –   організація колективного управління,  яка відповідно до статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права” визначена здійснювати збирання і  розподіл винагороди  (роялті) виробникам фонограм,  виробникам відеограм і виконавцям за комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою фонограм,  відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, та здійснювати контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм;

суб’єкт комерційного використання – юридичні і фізичні особи, які здійснюють комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є виплата винагороди Організації за використання Компанією опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань способами:

_______________________________________________________________________

(варіант 1 – публічного виконання (публічної демонстрації);

________________________________________________________________________

(варіант 2 – публічного сповіщення в ефір, по проводах (через кабель)).

2.2. Компанія виплачує Організації винагороду (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань в розмірі та порядку, визначених законодавством України та цим Договором, для подальшого розподілу та виплати винагороди (роялті) виконавцям, виробникам фонограм, відеограм.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1.  Компанія має право:

3.1.1. Використовувати під час своєї діяльності опубліковані із комерційною метою фонограми, відеограми, їх примірники  та зафіксовані у них виконання без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм, але з виплатою їм винагороди (роялті) через Організацію як уповноважену організацію колективного управління.

3.1.2. Самостійно нараховувати згідно із цим Договором суми належної до сплати винагороди.

3.2. Організація має право:

3.2.1. Збирати винагороду за використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

3.2.2. Отримувати відомості щодо  використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

  4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Компанія зобов’язана:

4.1.1.  До ___числа місяця, наступного за звітним__________, подавати

Організації перелік ____________________________________________

(варіант 1 -публічно виконаних (публічно продемонстрованих);

варіант 2 – публічно сповіщених, в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань (далі – Перелік) відповідно до форми, яка є Додатком №1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у форматі ______програми____________).

4.1.2. Щомісячно нараховувати і виплачувати Організації винагороду (роялті) за _________________________________________________________

(варіант 1 – публічне виконання (публічну демонстрацію),

                         варіант 2 – публічне сповіщення в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань, у розмірі _______відсотків доходів, одержаних Компанією з того виду діяльності, у процесі якого здійснюється використання відповідних об’єктів суміжних прав.

Сума винагороди (роялті) повинна виплачуватися на рахунок Організації до ____числа місяця, наступного за звітним.

4.1.3. Надавати Організації відомості про доходи і розрахунок сум, що підлягають виплаті винагороди (роялті) по встановленій формі (Додаток №2 – Розрахунковий лист), не пізніше ____днів після закінчення звітного періоду в електронному вигляді на електронну адресу: ___________або телефоном/факсом ______________.

Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та підписом, повинні бути також відправлені поштою листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

____________________________________________________________.

(інші обов’язки Компанії)

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Розподіляти винагороду (роялті), отриману від Компанії відповідно до вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

4.2.2. У випадку пред’явлення до Компанії претензій з боку третіх осіб щодо використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, способами, визначеними у пункті 2.1 цього Договору, за умови добросовісного виконання Компанією умов цього Договору, Організація приймає на себе зобов’язання з врегулювання цих претензій у повному обсязі і звільняє Компанію від обов’язку врегульовувати такі претензії самостійно.

    5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Строк дії Договору складає ______рік (-и)  з моменту підписання Договору Сторонами.

Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

5.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.3. У випадках прийняття Компанією рішення про призупинення або припинення нею публічного використання опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників та зафіксованих у них виконань, у закладах Компанії, дія Договору призупиняється з моменту отримання Організацією від Компанії відповідного письмового повідомлення.

При відновленні Компанією публічного  використання зазначених фонограм (відеограм) та виконань у закладах, дія Договору автоматично поновлюється на тих же умовах.

         6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

 6.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є:

6.2.1. Прострочення строку виплати винагороди (роялті);

6.2.2. Несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей, необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, виконавців, виробників фонограм  чи відеограм, тривалості кожного використання зазначених об’єктів суміжних прав, розміру доходів, одержаних у результаті провадження діяльності, пов’язаної з їх використанням, або розміру витрат на використання таких об’єктів;

6.2.3. Неправильне нарахування належної до виплати  суми винагороди (роялті).

6.3. За прострочення строку виплати передбаченої цим Договором винагороди Компанія зобов’язується виплатити Організації пеню у розмірі ____________________за кожний день прострочення.

6.4. За несвоєчасне подання Компанією Організації відомостей, передбачених цим Договором (Додатки № №1, 2), Компанія зобов’язується виплатити Організації штраф у розмірі ___________ грн, а за надання недостовірних відомостей – штраф у розмірі ___________ грн.

6.5. За неправильне нарахування Компанією належної до виплати суми винагороди (роялті) в сторону її зменшення, Компанія зобов’язується виплатити Організації штраф у розмірі _____________ % (відсотків) недонарахованої суми винагороди (роялті).

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1.  Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.2. Сторони повинні у _________денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.3.  З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Організація:                                                     Компанія :

 

 

 
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М.П.   М.П.

 

Завантажити: Договір про виплату винагороди

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: