Press "Enter" to skip to content

Договір оренди робочого місця в салоні краси або перукарні

image_pdfimage_print

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОРЕНДИ РОБОЧОГО МІСЦЯ

для провадження незалежної професійної діяльності

____________ 2014р.                                                                                  м. Чернівці

Самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність _______________________, (надалі іменується “Замовник”) в особі __________________________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та фізична особа-підприємець ____________________________________, (надалі іменується  “Виконавець”), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується “Договір”) про наступне:

Переглянути текст повністю
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом визначеного в Договорі строку надавати Замовнику за плату наступні послуги (надалі іменуються “послуги”):

– передати  Замовнику у платне використання робоче місце, обладнане та пристосоване для надання Замовником населенню індивідуальних професійних художніх послуг у відповідності до умов цього Договору;

– забезпечення нормальних умов для здійснення діяльності Замовником на переданих в оренду робочих місцях, в т.ч. обслуговування робочих місць (забезпечення електроенергією, водопостачанням, теплопостачання, організація  прибирання тощо);

– інформаційні та рекламні послуги,

а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Діяльність Замовника з використанням робочого місця обмежується його професійним напрямком як самозайнятої особи, що провадить незалежну професійну діяльність в одному з перелічених напрямків:

– проектування та художнє моделювання зачісок; формування спецкомпозицій; робота з декоративною косметикою і гримом; пастиж тощо;

– художнього манікюру та індивідуальних художніх розписів з використанням нарощувань або без такого тощо;

– нанесення художнього тату; догляд за створеними композиціями тощо.

1.3. Замовник, як само зайнята особа, самостійно відповідає за своїми податковими зобов’язаннями у відповідності до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

– протягом одного дня з моменту підписання даного договору надати Замовнику необхідну кількість робочих місць;

– не перешкоджати Замовнику експлуатувати надані робочі місця;

– надати вільний доступ до робочих місць як Замовнику, так і клієнтам Замовника;

– раз на квартал проводити обстеження робочих місць, що надаються Замовнику;

– на вимогу Замовника негайно проводити відповідні роботи, щодо приведення робочих місць, що надаються Замовнику, до відповідного робочого стану;

2.2. Виконавець має право:

– отримувати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

– ініціювати переговори з Замовником, щодо внесення змін до цього Договору;

– у випадку наявності заборгованості Замовника на момент припинення дії цього договору за погодженням з Замовником прийняти в рахунок погашення заборгованості майно Замовника, яке потрібно Виконавцю для здійснення своєї діяльності;

2.3. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати якісно та своєчасно надані послуги;

– дотримуватись розпорядку роботи Виконавця з питань щодо режиму роботи;

– дотримуватись вимог чинного законодавства щодо питань охорони праці, охорони здоров`я, пожежної безпеки на робочих місцях.

2.4. Замовник має право:

– відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором;

– обладнати, надані згідно даного договору, робочі місця необхідним для здійснення своєї діяльності обладнанням;

– ініціювати переговори з Замовником, щодо внесення змін до цього Договору;

– достроково розірвати даний договір письмово попередивши Виконавця за 1 місяць;

– використовувати надані Виконавцем послуги для здійснення своєї діяльності.

  1. ОПЛАТА ПОСЛУГ ОРЕНДИ

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю щоквартально 2000 (дві тисячі) грн. протягом 3-х банківських днів по завершенню відповідного розрахункового кварталу.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1.Замовник не відповідає по зобов’язаннях Виконавця, а Виконавець не відповідає по зобов’язаннях Замовника перед третіми особами.

У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та  чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 10% від суми ненаданих послуг.

4.3. У разі прострочення оплати послуг, наданих Виконавцем, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми заборгованості.

4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за Договором.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  1. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2015 року.

6.2. Якщо за один місяць до закінчення даного договору жодна із Сторін письмово не відмовиться від даного договору, цей договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

______________________________________________

Можливо, Вам буде також цікава публікація: Ризики підміни трудових угод цивільно-правовими. Узагальнення судової практики

Якщо Вам цікава фахова, неупереджена бізнес-інформація, приєднуйтесь до нас в fb

fb1-victorija

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: