Press "Enter" to skip to content

Зразок цивільно-правової угоди

image_pdfimage_print

Вам може бути цікава публікація: Як суди вирішували справи, де трудові відносини були підмінені цивільно-правовими?

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА УГОДА №

м. ___________                                                                      “__” ____________ 20_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “____”, надалі – Замовник, в особі Генерального директора ___________________, що діє на підставі статуту, одного боку,

та Громадянин _________________ надалі – Виконавець, з другого боку, разом по тексту – Сторони, уклали угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи:
_____________________________________________
1.2. Робота має відповідати вимогам державних стандартів та вимогам, які висуваються до даного виду робіт.
1.3. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.
1.4. Виконавець виконує роботу за цим Договором самостійно та не має права залучати третіх осіб (субпідрядників) інакше ніж як за погодженням із Замовником.

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Підставою для підписання документа який підтверджує виконання робіт Виконавцем за цим договором є підписаний Акт приймання виконаних робіт на об’єкті.
2.2. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду _____ грн.
2.3. Виплата винагороди Виконавцеві Замовником здійснюється не пізніше 10 банківських днів після підписання Акта приймання виконаних робіт.

Продовження документу

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань за цією угодою відповідно до чинного законодавства.
3.2. Якщо Виконавець порушив умови цього Договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Виконавця безплатного виправлення цих недоліків у прийнятний строк або виправити їх за його рахунок із правом на відшкодування витрат на виправляння недоліків чи відповідного зменшення оплати за Договором.
3.3. Виконавець зобов’язаний уживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ
4.1. Угоду може бути розірвано за погодженням сторін.
4.2. У разі порушення однією із сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати угоду в односторонньому порядку.

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ
5.1. Координація процесу виконання роботи покладається на уповноваженого представника Замовника в особі _________________________ (далі – координатор).
5.2. Координація полягає в організації процесу робіт, контролю за ходом виконання та якості.
5.3. У випадку неналежного виконання роботи Виконавцем Координатор має право порушувати перед Замовником питання щодо розірвання угоди між сторонами.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.
6.2. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону за даним Договором.
7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
7.1. Кожна із Сторін даного договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.
7.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного договору та після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди протилежної Сторони, незалежно від причин розірвання договору.
7.3. Дія пп. 7.1 та 7.2 цього Договору не розповсюджується на випадки надання Сторонами встановлених форм звітності, які прямо передбачені чинним законодавством України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. У випадку змін податкового законодавства, яке впливає на розмір винагороди, її сума може бути переглянута за взаємною згодою сторін.
8.2. На Виконавця не розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку Замовника. Виконавець самостійно й на власний ризик організує виконання цього договору у відповідності до його умов та вимог цивільного законодавства.
8.3. Виконавець виконує Договір, використовуючи виключно матеріал, обладнання та устаткування Замовника й відповідає за неправильне їх використання. Виконавець зобов’язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі суперечки з приводу цієї угоди розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
9.2. Цивільно-правову угоду укладено українською мовою в двох примірниках на 1 аркуші 2 сторінках кожний по 1 екземпляру для Замовника і Виконавця, кожна з яких має рівну юридичну силу.

10. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
10.1. Термін дії угоди з “__” січня 201__ р. до “___” грудня 201_ р.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“_____________________”

П/Р ,

МФО ,
Свідоцтво платника ПДВ № ,
Індивідуальний податковий №,
Ідентифікаційний код .
Адреса:

Від Замовника

Генеральний директор

____________________/ /

Виконавець:

Громадянин
_____________________

Адреса:

Від Виконавця

____________________/ /

 

 

 

 

Шановні відвідувачі сайту!

АО «Західна Правозахисна Група», – юридичний партнер «VICTORY GROUP», ASSC., надає професійні послуги супроводу у податкових, господарських, трудових спорах.
  Заповніть форму зворотного зв’язку і ми надішлемо Вам розрахунок вартості послуг супроводу

 

Форма зв’язку

  Наші контакти:

  Номери телефонів: +38(050)-404-87-30; +38(098)-793-77-77,  електронна пошта: office@vg.ua 

  Вам може бути цікава публікація: Як суди вирішували справи, де трудові відносини були підмінені цивільно-правовими?


  Реклама наших партнерів

  Георг Парк Чернівці


   

  компанія "вікторія" інформує: