Press "Enter" to skip to content

Договір підряду

image_pdfimage_print

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м. _________                                           “___” ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

  далі – Замовник, з одного боку, і

_______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір

яка діє на підставі __________________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

 далі – Підрядник, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали  цей договір  (далі – Договір) про наступне:

 

Продовження документу
  1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

 1.2. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за цим Договором) є:_______________________

1.3. Кількісні характеристики предмета підряду:___________________________________________

1.4. Якість предмета підряду повинна відповідати таким вимогам_________________________

1.5. Характер робіт, що виконуються підрядником___________________________________________________

1.6. Гарантійний термін за цим договором становить______________ з моменту передачі предмета підряду.

  1. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

2.1. Роботи виконуються з матеріалів____________________________________ (замовника, підрядника)за винятком тих матеріалів, які  за умовами цього договору надав _______________(замовник, підрядник)

2.2. Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:

2.2.1._____________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.3. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати________________________________________________

2.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Замовника з моменту передачі несе__________________

  1. Винагорода підрядника

3.1. Вартість та витрати щодо виконання робіт визначаються згідно із підписаними Сторонами актами виконаних робіт.

3.2.  За довгострокове виконання робіт більш ніж на ________ днів Замовник  здійснює Підряднику доплату в розмірі________________________________ від вартості робіт.

  1. Порядок розрахунків

4.1. Термін оплати:

протягом ________ з моменту підписання цього Договору – аванс у розмірі ______________ грн.;

протягом ________ з моменту підписання акта здавання-приймання робіт – остаточний розрахунок.

4.2. Вид розрахунків:__________________________________________________________

(готівковий, безготівковий, змішаний)

4.3. Доплата, зазначена у п. 3.6 цього Договору, здійснюється в тому самому порядку, що й основна сума платежу.

  1. Строки виконання робіт

5.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом __________________ з моменту надання матеріалів, інструменту та необхідної документації.

5.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом______________ з правом дострокового виконання.

5.3. Проміжні терміни: ______________________________________________________.

5.4. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здачі протягом ___________________________________________.

  1. Контроль замовника за перебігом виконання робіт

6.1. Підрядник зобов’язується у термін _________________ інформувати про перебіг виконання робіт

6.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

6.3. Підрядник зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи.

6.4. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.

  1. Порядок здавання-приймання робіт предмета підряду

7.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом _________ з моменту повідомлення замовника про готовність предмета підряду до приймання.

7.2. Місце здавання-приймання:_____________________________________________

7.3. Предмет підряду повинен бути наданий Замовнику у вигляді______________________

7.4. Доставка предмета підряду здійснюється _______________________ за рахунок____________ у такому порядку_______________

7.5. У термін ___________________ після підписання акта  здавання-приймання Підрядник зобов’язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані йому згідно із 2.6 цього Договору.

  1. Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує завдані цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Підрядник за цим Договором несе таку відповідальність:_________________________________________

8.3. Замовник за цим Договором несе таку відповідальність:_________________________________________

8.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі_____________________________________________________________

8.5. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе таку відповідальність:_________________

9. Вирішення спорів

8.1. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України в господарському суді.

8.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом______________ днів з моменту отримання претензій.

10. Зміна умов цього Договору

10.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну  силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою із обов’язковим складанням письмового документа.

10.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди третьої сторони.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до „__”______________20__р.

11.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

11.3. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну  силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою із обов’язковим складанням письмового документа.

11.4. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди третьої сторони.

11.5. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України в господарському суді.

11.6. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом______________ днів з моменту отримання претензій.

11.7. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

11.8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.10. До цього Договору додаються – додаток 1 „Приблизний кошторис” на ____________________ с., який є його невід’ємною частиною.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник                                     Підрядник

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
М. П.
© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: